CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy

Želva vroubená – Testudo marginata je zařazena v příloze II CITES a příloze A dle evropské CITES legislativy. Co to známená pro nové majitele těchto želv?

Nový majitel želvy vroubené vždy potřebuje od chovatele získat povinné doklady CITES. A to:

  1. Registrační list želvy tzv. CITES – bílý papír a
  2. Výjimku ze zákazu obchodní činnosti – žlutý papír je omezena platnost obchodování pouze na jeden rok do doby, než se želva očipuje. Platí pouze v členských státech Evropské unie! Po vývozu exempláře do jiného členského státu EU pozbývá potvrzení platnost a nesmí být již použita. (Bez těchto dokladů nikdy neodjíždějte!)


Na registračním listě na straně 2 se doplní u čísla 21 – adresa nového majitele, datum a naproti tomu se dopíše datum převzetí a podpis původního a nového majitele.

Tyto originály dokladů – musi nový majitel poslat do 30 dnů na Krajský úřad životního prostředí, pod který spadá dle svého bydliště. To samé musí nahlásit i původní majitel ve svém kraji, kam spadá.

Dokud není želva označena čipem, měl by nový majitel želvy dokládat na krajském úřadě obvykle dle domluvy 1x do roka fotografii želvy vyfocenou např. s pravítkem. Tato fotografie želvy by měla zabírat 2/3 plochy. Jakmile si želvu necháte označit čipem, již na úřad nic neposíláte. Od určité velikosti želvy vás úřad sám vyzve, abyste želvu nechali očipovat mikročipem. Nařídit vám to může nejdříve od velikosti želvy 10 cm nebo váhy 500g.

Na váš krajský úřad dále mate povinnost vždy do 30 dnů hlásit veškeré změny týkající se želvy např. změnu bydliště, změnu držitele exempláře, případný úhyn želvy atd. Vždy je lepší se s konkrétním úřadem nejprve domluvit telefonicky.

Pro případný vývoz Testudo marginata do zemí, které nejsou členskými státy EU, je třeba mít vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu, které vydává za Českou republiku Ministerstvo životního prostředí.